Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay

คู่มือการใช้ APP WIFI Care H กับ WIP052, WIP058, WIP089, WIP090, WIP158, WIP149s, WIP148s Etc.

คู่มือนี้ใช้กับรุ่น WIP058, WIP089, WIP090, WIP158, WIP149s, WIP148s และกล้องวาตาชิรุ่นอื่นที่ใช้ APP WIFI Care H คะ 

ดูในคอมโหลดโปรแกรม VMS จาก www.watashinet.com เลือก Software  เลือก  Watashi  เลือก VMS

  คู่มือแอฟ APP WIFI Care H (ฉบับ PDF)                                                                                                                                                                             

ความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆความปลอดภัย กล้องวจรปิด การใช้งาน WIP052 และรุ่นอื่นๆ
Previous article รีวิว Watashi WPM025 เจ๋งสุดๆ ชุดกล้อง 2 ล้านชัดมาก
Next article วิธีใช้กล้องวงจรปิด WATASHI WIP 182