Skip to content
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
บริษัทกล้องวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย No.1 Security camera compay
ถ้าmemory card มีความจุมากกว่าหรือเท่ากับ 64GB ต้องฟอร์แมตด้วยโปรแกรม partition guru ให้เป็นFAT32ค่ะ

ถ้าmemory card มีความจุมากกว่าหรือเท่ากับ 64GB ต้องฟอร์แมตด้วยโปรแกรม partition guru ให้เป็นFAT32ค่ะ

 ถ้าmemory card มีความจุมากกว่าหรือเท่ากับ 64GB ต้องฟอร์แมตด้วยโปรแกรม partition guru ให้เป็นFAT32ค่ะ

 

p
Next article ระบบกล้องวงจรปิด มีอะไรบ้าง

Leave a comment

* Required fields