Faq

คำถามที่ถามบ่อย

1. การรับประกันนี้ไม่คลอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุด เสียหายอันเนื่องมาจาก
- มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วน ที่หายไป
- สินค้าถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการบริษัทฯ
- ความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า ไฟไหม้
- สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือ มีการเก็บรักษา ที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
  Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยน
- Void Warranty ไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจน ไม่สามารถมอง
- เห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
- ความเสียหายอันเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
- สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอกเช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า น้ำท่วม เป็นต้น
- สินค้าเสียหายอันเกิดจากการลุกไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ ชิ้นส่วนของสินค้า
- ที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการผลิต